Dopravné se při současném objednání zboží v jeden den na obou našich e-shopech platí jen jedno ,dojde k jejich sloučení a ušetříte na dopravě.

Vše pro dílnu na e-shopu : http://www.dovavanik.cz

e-shop je provozován f. DoVa-VANÍK s.r.o.  ičo: 28215541 provozovna Mstětice 13   250 91 Zeleneč     Praha - východ

 

 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tento nákupní a reklamační řád platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.nazahradu.snadno.eu Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a nakupujícího (zákazník, odběratel, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky – v případě spotřebitele obchodními podmínkami občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, v případě podnikatele obchodním zákoníkem , vše v platném znění.

 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s nákupním a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Zároveň je kupující dostatečně informován před odesláním objednávky o možnosti seznámit se s nákupním a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo, nebo jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami spotřebitel a dodavatel / prodávající.

 2. Dodavatel / prodávající – osoba, která v rámci plnění smlouvy jedná v duchu podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby, a to buď své výroby nebo výroby jiných podnikatelů.

 3. Spotřebitel / kupující – osoba, která v rámci plnění smlouvy nejedná v duchu podnikatelské či jiné obchodní činnosti. Spotřebitel / kupující je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky a služby za jiným než obchodním účelem, tudíž především pro svojí osobní potřebu a spotřebu.

 4. Kupní smlouva – návrh kupní smlouvy se uzavírá odesláním objednávky kupujícího zákazníka. Od tohoto okamžiku vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal vyplněním při registraci nebo objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a tyto získané údaje použije pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajících z kupní smlouvy, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a státní moci.

 2. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a odesláním  objednávkového formuláře  – souhlasí ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů, které kupující poskytl prodávajícímu.

 3. Práva kupujícího k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění.

 4. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na další osobní údaje ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, pravosti, pravdivosti a úplnosti osobních údajů uvedených kupujícím v objednávkovém formuláři.

 5. Uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, a naopak, je prodávajícím archivována, přičemž přístupná pouze přesně určeným pracovníkům.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, které jsou učiněny prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné .

 2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a podávajícím tzn. okamžikem, kdy kupujícímu je doručen e-mail s potvrzením přijetí objednávky..

 3. Zásadní podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.

 4. Cena zboží je uvedena u jednotlivých položek zboží včetně DPH.

 5. Cena za dopravu a další příplatky si může kupující ověřit na stránce 

 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení a převzetí zboží od dopravce.

 7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Při změně ceny za zboží, službu dá prodávající vědět kupujícímu, zda-li se změnou souhlasí.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně zrušit kupní smlouvu / nebo její návrh / zrušit objednávku. O tomto bude prodávající kupujícího informovat.

Zaslání a převzetí zboží

 1. Zboží je odesláno kupujícímu nejpozději do 7. pracovních dní je-li na skladě, v opačném případě do 17.pracovních dní. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění odeslání, v tomto případě přijměte omluvu. O zpoždění odeslání nebo vyprodání zboží bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.

 2. Způsob dopravy a platby si kupující zvolí sám v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky. Informace a ceny za dopravu a platbu jsou uvedeny na stránce.

 3. Zásilky které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté jsou automaticky stornovány.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v  objednávkovém formuláři.

 5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu / daňový doklad, případně i paragon /.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

 1. Podle odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb.občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů má zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14.dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zaslat objednané zboží nepoškozené a v původním obalu zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě – rozhodující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátit zpět odpovídající částku – výhradně na bankovní účet.

 2. V případě, že zákazník žádá o výměnu zboží nebo vrácení peněz, je povinen zaslat výrobek zpět bez známek použití, nepoškozený a v původním nepoškozeném obalu spolu s  fakturou / případně s dodacím listem – byl-li přiložen /.

 3. Při zasílání zpět je zákazník povinen vybrat vhodný obal, aby nedošlo k poškození během přepravy, dále je vhodné zásilku pojistit.

 4. Zboží které bude přepravou poškozené z důvodu nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

 5. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při takovém zaslání bude zboží vráceno odesílateli / zákazníkovi.

Záruční podmínky a reklamace

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, tudíž 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím objednaného zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě / je-li to možné/.

 2. Záruční doba 24 měsíců platí pro konečného spotřebitele.

 3. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.e-shop-textil.cz a právním řádem České republiky.

 4. Prodejce má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů od převzetí zásilky dopravcem

 5. Pokud zasíláte zboží na reklamaci, zvolte vhodný obal a do zásilky přiložte detailní popis závady. Reklamované zboží zasílejte na adresu internetového obchodu, kterou naleznete v části „kontakty“

 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nevhodnou údržbu, nevhodné použití.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího  v den odeslání objednávky kupujícího.

 2. Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení zde uvedena v platném znění v den odeslání objednávky, též platnou cenu uvedenou v katalogu internetového obchodu nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamace zasílejte běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebudou přijata!

 

 
 

Spotřebitel
Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušným ustanovením zákona č. 40/1961 sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění všech novel.

Podnikatel
• Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
• Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
• Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
• Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštního předpisu

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DoVa-Vaník IČ 28215541 se sídlem Krňovická 821, Praha 9 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Krňovická 821, Praha 9, 190 14

email: dova@info.cz

telefon: 326 538 348

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.